Coyle J (2021). tmle3: The Extensible TMLE Framework. doi: 10.5281/zenodo.4603358, R package version 0.2.0, https://github.com/tlverse/tmle3.

@Manual{,
  title = {{tmle3}: The Extensible {TMLE} Framework},
  author = {Jeremy Coyle},
  year = {2021},
  note = {R package version 0.2.0},
  doi = {10.5281/zenodo.4603358},
  url = {https://github.com/tlverse/tmle3},
}
  • Jeremy Coyle. Author, maintainer, copyright holder.

  • Nima Hejazi. Contributor.